Category: KTP:         1930-31KTSMkI: 1931-35KTSMkII: 1936-40